محمد هادی قره داغی

محمد هادی
قره داغی


پايان نامه
بایسته های بازنمایی شخصیت زن در سریال های تلویزیونی از منظر اسلام

بایسته های بازنمایی شخصیت زن در سریال های تلویزیونی از منظر اسلام
علوم ارتباطات اجتماعی

جزئیات

رشته علمیعلوم ارتباطات اجتماعی

سطحکارشناسی ارشد

محل دفاعدانشکده صدا و سیما - قم

سال ارائه1394

استاد راهنماسید حمید میرخندان

استاد مشاوراصغر اسلامی تنها

استاد داورابراهیم فتحی

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

تولیدات نمایشی، خاصه سریال های تلویزیونی که از محبوب ترین و پرحجم ترین محصولات رسانه ای به شمار می روند، نقش برجسته ای در ترویج الگوهای جنسیتی، ایفا می کنند. بنابر این، و با توجه به اهمیت جایگاه زن و خانواده در فرهنگ دینی، تامل و دقت نظر در کیفیت بازنمایی الگوی شخصیتی زن در چنین تولیداتی ضروری به نظر می رسد. بی تردید، بازنمایی درست رسانه ای مستلزم پیوند مولف و متن او با حقیقت است، حقیقتی که مشتمل بر «هست ها» و «بایدها» است و دست یابی به آن جز از طریق تامل عالمانه در کتاب و سنت ممکن نیست. پژوهش حاضر کوشیده است، با روش استدلال منطقی و قیاس عملی، پس از فهم نظاموار شخصیت مطلوب زن در نگاه اسلامی، بایسته های حرفه ای بازنمایی شخصیت زن در سریال های تلویزیونی را با بهره گیری از رمزهای نشانه شناختی متون نمایشی تصویری به دست آورد. نتیجه این کنکاش ارائه 51 گزاره انشائی است که در سه بعد توصیفی، ارزشی و حقوقی و در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی دسته بندی شده است. این پژوهش همچنین برای ملموس تر کردن نتایج حاصله، به تحلیل نشانه شناختی فصل اول سریال «ستایش» و تطبیق آن با بایسته های به دست آمده پرداخته است. تحلیل این سریال بر اساس الگوی جان فیسک مبین آن است که سازندگان سریال مذکور تا حد قابل توجهی در ارائه الگوی جنسیتی مطلوب زن از دیدگاه اسلامی موفق بوده اند.

چکیده