ضمن تشکر از توجه شما به این سایت به اطلاع می رساند، برنامه اصلی, اطلاع رسانی داخلی مجمع و ایجاد زمینه ارتباط برای بهره مندی از تواناییهای فضلای محترم در قم و استان البرز است. ضمناً با توجه به اشتغال همه اعضا و دست اندرکاران سایت به امور علمی, استفاده های دیگر منوط به تقاضا ی مدیران فرهنگی و تعامل با بزرگان حوزه استان البرز و همکاری دوستان مجمع در قم می باشد.