مهدی عزیزیان غروی

مهدی
عزیزیان غروی


کتاب
ورزش بایدها ونبایدها

ورزش بایدها ونبایدها
ورزش دراسلام

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشمحقق ونویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1376

نوبت چاپ-

ناشرمعاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه شیراز

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این کتابچه حاصل مباحثه اینجانب بایکی ازدوستان بوده است.هدف اصلی ورزش بانوان بوده که درنهایت کلی تر مورد بحث قرار گرفت. این اثردرسومین المپیاد ورزشی دانشجویان کشورویژه بانوان که درشیرازبرگزار شد باتیراژ 2500چاپ گردید.

چکیده