رضا محمدی

رضا
محمدی


مقاله
مقاله ماهیت مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن

مقاله ماهیت مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن
فقه و حقوق

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرمجله فقه اهل بیت ع شماره 62

شماره نشریه-

تاریخ انتشار1389

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده