محمد رضا کلان فریبائی

محمد رضا
کلان فریبائی


کتاب
تحول و دلواپسی در تاریخ اسلام

تحول و دلواپسی در تاریخ اسلام
تاریخ

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپ-

ناشرمیراث مانگار

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

نقدی بر فتوحات قهری

چکیده