جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


مقاله
تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و رواشناسی

تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و رواشناسی
روابط همسران

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرمجله معرفت روانشناسی

شماره نشریه-

تاریخ انتشار1392

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی روابط رفتاری همسران

چکیده