جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


مقاله
مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن

مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرمجله معرفت

شماره نشریه-

تاریخ انتشار-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده