جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


مقاله
تحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن

تحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرمجله مطالعات اسلام و روانشناختی، پژوهشگاه حوزه و د

شماره نشریه-

تاریخ انتشار-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده