جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


مقاله
روانبنه های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی و حرص

روانبنه های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی و حرص

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشنویسنده مسئول

زبانفارسی

محل نشرمجله اسلام و پژوهشهای روانشناختی، موسسه اخلاق و تر

شماره نشریه-

تاریخ انتشار-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده