جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


پايان نامه
ارائه ا لگوی سلسله مراتب قدرت در خانواده از نگاه منابع اسلامی و مقایسه آن با الگوی ساخت نگر در روانشناسی

ارائه ا لگوی سلسله مراتب قدرت در خانواده از نگاه منابع اسلامی و مقایسه آن با الگوی ساخت نگر در روانشناسی
روانشناسی خانواده

جزئیات

رشته علمیروانشناسی خانواده

سطحفوق لیسانس

محل دفاعموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

سال ارائه1393

استاد راهنمادکتر محمد علی مظاهری

استاد مشاورحجه الاسلام دکتر عباس پسندیده

استاد داورحجه الاسلام دکتر الوالقاسم بشیری

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده