اصغر آقائی

اصغر
آقائی


مقاله
جایگاه اصل علیت در الهیات اسلامی

جایگاه اصل علیت در الهیات اسلامی
اصل علیت

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشمولف اصلی

زبانفارسی

محل نشردوفصلنامه عقل و دین

شماره نشریهشماره یازدهم

تاریخ انتشار1393

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثردانلود

این تحقیق در تلاش است تا با بررسی اجمالی موضوعات مختلف کلامی و فلسفی که با علیت رابطه¬ای مستقیم دارند، دایره بسیار گسترده این بحث را روشن کند تا در پرتو آن به اهمیت شگرف بحث علیت برسیم. روشن است که از یک سو میان مسأله علیت با مسائل کلامی¬ مانند اراده الهی، اختیار انسان و اعجاز و از سوی دیگر میان آن و برخی مسائل فلسفی و عرفانی چون قاعده الواحد و وحدت وجود، ارتباطی وثیق وجود دارد لذا شایسته است که به بحث علیت نگاهی ویژه شود تا با فهم دقیق مسئله علیت و ضرورت علّی، دشواری و نکات مبهم بسیاری از این موضوعات آشکار شده و سوالات و شبهات فراوانی پیرامون آنها از میان برداشته شود.

چکیده