رضا محمدی

رضا
محمدی


مقاله
بررسی پیشینه ایده تشکیل شورای نگهبان

بررسی پیشینه ایده تشکیل شورای نگهبان
تاریخ حقوق

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرروزنامه کیهان

شماره نشریه-

تاریخ انتشار1394/11/10

لینک اینترنتی اثرhttp://kayhan.ir/fa/publication/641/7596

فایل اثر-

-

چکیده