کمال اکبری

کمال
اکبری


کتاب
 «فقه سیاسی وجمهوری اسلامی»

«فقه سیاسی وجمهوری اسلامی»
فقه سیاسی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ92

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی،

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده