کمال اکبری

کمال
اکبری


کتاب
درآمدی بر ارتباطات واطلاعات در اسلام»

درآمدی بر ارتباطات واطلاعات در اسلام»
دین ورسانه

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ91

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات دانشکده صداوسیما

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده