کمال اکبری

کمال
اکبری


کتاب
 «مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»

«مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»
جامعه شناسی سیاسی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ84

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده