کمال اکبری

کمال
اکبری


مقاله
«ظرفیتهای فقه سیاسی برای نظام سازی

«ظرفیتهای فقه سیاسی برای نظام سازی
فقه سیاسی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشر» فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

شماره نشریه30

تاریخ انتشار-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده