قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
فرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه کلیات شمس تبریزی در3جتد

فرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه کلیات شمس تبریزی در3جتد
فرهنگنامه

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد3 جلد

سال چاپ1387

نوبت چاپ-

ناشردانشگاه آزادکرج

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

استخراج بیش از هزار موضوع از کلیات شمس و آوردن ابیات مربوطه زیرآن

چکیده