قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
عرفان عرفه

عرفان عرفه
تفسیرعرفانی دعای امام حسین و امام سجاد

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

تفسیر موضوعی و ترکیبی دعای عرفه امام حسین و امام سجاد (ع)است

چکیده