قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
دلنامه

دلنامه
دیوان اشعار

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1378

نوبت چاپ-

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

کلیات اشعار فارسی و ترکی این جانب است

چکیده