قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
بارقه

بارقه
رمان

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

قصه یک رزمنده کشور مسلمان وهمسایه - جمهوری آذربایجان- است که درجنگ قره باغ شرکت داشته و به عللی به زندان می افتد وی در زندان چشم دلش باز می شود وبه قرآن و اهل بیت رو آورده وحالات عجیت عرفانی می یابد

چکیده