قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
زمزمه های عارفانه

زمزمه های عارفانه
عرفان وشعر

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

شرح منظوم دعای خمس عشر امام سجاد -ع- است

چکیده