قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
عرفان رمصان

عرفان رمصان
عرفان وشعر

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

تفسیر دعاهای عرفانی مخصوص ماه مبارک رمصان که به زبان شعر صورت گرفته است

چکیده