قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
آب و سرآب 1

آب و سرآب 1
نقدعرفانهای نوظهور

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپسوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی و نقد و تحلیل افکار عرفانی اشو و اثبات برتری عرفان اسلامی بر سایر عرفانها

چکیده