قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
آب و سرآب 3

آب و سرآب 3
نقدعرفانهای نوظهور

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی و نقد و تخلیل عرفان پائلو کوئیلو و اثبات برتری عرفان اسلامی بر سایر عرفانها

چکیده