قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
آب و سرآب 4

آب و سرآب 4
نقدعرفانهای نوظهور

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی و نقد و تحلیل افکار کریشنا مورتی و اثبات برتری عرفان اسلامی بر سایر عرفانها بخش اول این کتاب توسط دکتر دلیری و بخش دومش توسط بنده تالیف شده است.

چکیده