احمد هادی

احمد
هادی


پايان نامه
صوامع الملکوت فی خواص القرآن وآیاته

صوامع الملکوت فی خواص القرآن وآیاته
فقه واصول

جزئیات

رشته علمیفقه واصول

سطح3

محل دفاعدارالشفاء

سال ارائه1392

استاد راهنمااستادحسینی اشکوری

استاد مشاورااستادفلاحی قمی

استاد داوراستادازحوزه

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

رسله تصحیح کتاب خطی صوامع الملکوت فی خواص الآیات که درقرن نهم هدیه به سلطان قلی قطب شاه ازپادشاهان هندوستان نوشته شده است که3بخش تنظیم شد1-فضائل قرآن وشفابودن آن 2-فضائل سوره ها 3-خواص آیات مثل آیات حرس ،دعای یونس ،آیات حفظ وغیره.....

چکیده