قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
عشق و انسان در مثنوی

عشق و انسان در مثنوی
عرفان وشعر

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات روزنامه اطلاعات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی مسئله عشق و مقام انسان از دیدگاه عرفانی پرداخته است.

چکیده