قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
خداشناسی در مثنوی

خداشناسی در مثنوی
کلام و عرفان

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1386و1389

نوبت چاپ-

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

موضوع خداشناسی را از ابعاد مختلف در مثنوی بررسی کرده است.

چکیده