قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
گنج های گنجه ای

گنج های گنجه ای
عرفان و افکار

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1386و1389

نوبت چاپاول

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی چند مسئله اساسی عرفان و اعتقادی از منظر نظامی گنجه ای پرداخته است.

چکیده