قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
جاوید نامه

جاوید نامه
سیاسا

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1390

نوبت چاپیازدهم

ناشرفصیلت عام

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

شرح و تفسیر وصیت نامه سیاسی الاهی امام خمینی است

چکیده