فرهاد پورکیوان

فرهاد
پورکیوان


کتاب
انکار ضروری دین در آینه فقه

انکار ضروری دین در آینه فقه
فقه معاملات

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ94

نوبت چاپ-

ناشرعقیق عشق

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

معنای موجبیّت مطلق انکار ضروری دین، این است که نپذیرفتن ضروری در کنار توحید و نبوّت، موضوع سومی است و جایگاه استقلالی دارد و به خودی خود، سبب کفر است. و معنای عدم موجبیّت مطلق آن، این است که انکار ضروری دین موضوعیّت ندارد و به خودی خود، سبب کفر نمی¬شود بلکه چون از اسباب کفر (انکار توحید و رسالت) حکایت دارد، سبب کفر است. بین فقهاء در این بحث اختلاف است. محوری¬ترین سخن در این نوشته این است که انکار با علم، یا از روی شناخت، از ضروریات دین که بازگشت به تکذیب نبی9کند، منجر به کفر است و هیچ دلیلی از سنت، اجماع و قول أصحاب، دالّ بر مطلق بودن موجبیّت انکار ضروری برای کفر وجود ندارد. بلکه از آن ادلّه استفاده می¬شود که انکار جاحدانه (انکار با علم)، منجر به کفر است و در این صورت اشخاصی مانند: بعید الدار از مرکزیت اسلام، تازه مسلمان شده و شخص شبهه دار، ازحکمِ کفر، مستثنی می¬شوند.

چکیده