ابراهیم فرجی

ابراهیم
فرجی


مقاله
ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي خلق و امر در آيه 54 سوره اعراف

ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي خلق و امر در آيه 54 سوره اعراف

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشنویسنده دوم

زبانفارسی

محل نشرمجله علمی پژوهشی قرآن شناخت

شماره نشریهسال هشتم، شماره اول،

تاریخ انتشاربهار و تاب

لینک اینترنتی اثرhttp://qoranshenakht.nashriyat.ir/sites/qoranshenakht.nashriyat.ir/files/5_10.pdf

فایل اثردانلود

در آيات پرشماري از قرآن کريم، آفرينش همة موجودات با فعل «خلق» به خداوند استناد داده شده است؛ ولي در آية 54 سوره اعراف، مالکيت «امر» در مقابل مالکيت «خلق» قرار گرفته و در نگاه نخست تقابل بين «خلق» و «امر» از آن برداشت مي شود. ازاين رو مفسران درصدد تعيين معناي «امر» در برابر «خلق» برآمده اند. اين مقاله، مفهوم امر را از ديد مفسران با هدف تحليل و نقد، بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که ديدگاه ها در اين زمينه عبارت اند از پنج نظرية 1. فرمان، 2. کلام خدا، 3. تدبير الهي، 4. عالم امر، 5. جنبة امري موجودات، و ادلة اين ديدگاه ها قابل نقدند. در اين ميان تنها ديدگاه علامه طباطبايي در تفسير الميزان راه را براي تفسير قابل دفاع از آيه گشوده است و مقاله حاضر افزون بر تحليل و نقد جامع ديدگاه هاي ديگر مفسران، گامي ديگر در عرضة نظرية مورد توجه علامه طباطبايي در لابه لاي تفسير الميزان برداشته و با ترميم آن به ديدگاهي نو راه يافته است: تفسير امر به جنبة غيرتعيني موجودات.

چکیده