ابراهیم فرجی

ابراهیم
فرجی


مقاله
بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی

بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشنویسنده دوم

زبانفارسی

محل نشردوفصلنامه علوم قرآن و تفسیر معارج

شماره نشریه دوره 2، شماره 1 - ش

تاریخ انتشارپاییز و زم

لینک اینترنتی اثرhttp://maarij.isramags.ir/article_48113_44b068496e09559b7b17a634874601ea.pdf

فایل اثردانلود

برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن‌ها غررالآیات می‌گویند. یکی از این آیات، که آموزه‌های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیۀ 213 سورۀ بقره است. دیدگاه مفسران دربارۀ معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضۀ مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین‌رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ‌سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه‌های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت‌یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریۀ عبده در تفسیر المنار باتوجه‌به اصلاحات علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمۀ زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به‌تنهایی نمی‌تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به‌دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت‌دهنده و بیم دهنده‌اند و بعضی از آن‌ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.

چکیده