نورالله عطاردی

نورالله
عطاردی


مقاله
 سینمای دینی دریچه ای به آسمان

سینمای دینی دریچه ای به آسمان
سینمای دینی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشر-

شماره نشریه-

تاریخ انتشار-

لینک اینترنتی اثرhttp://www.ensani.ir/fa/111045/profile.aspx

فایل اثر-

-

چکیده