آثار طلاب و فضلای استان البرز


کتاب

عنوانبه خواب شیرین بروید؛ خواب و بی خوابی

موضوعاختلالات خواب و درمان آن

صاحب اثرجواد ترکاشوند


مقاله

عنوانتعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و رواشناسی

موضوعروابط همسران

صاحب اثرجواد ترکاشوند


مقاله

عنوانمبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن

موضوع-

صاحب اثرجواد ترکاشوند


مقاله

عنوانالگوی سلسله مراتب در خانواده با رویکرد روانشناختی

موضوع-

صاحب اثرجواد ترکاشوند


مقاله

عنوانتحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن

موضوع-

صاحب اثرجواد ترکاشوند


مقاله

عنوانروانبنه های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی و حرص

موضوع-

صاحب اثرجواد ترکاشوند


پايان نامه

عنوانارائه ا لگوی سلسله مراتب قدرت در خانواده از نگاه منابع اسلامی و مقایسه آن با الگوی ساخت نگر در روانشناسی

محل دفاعموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

پژوهشگرجواد ترکاشوند


کتاب

عنوان صحیفه سجادیه علیه السلام

موضوعشرح و ترجمه

صاحب اثرسیدحمید موسوی


کتاب

عنوانپرسش وپاسخ پیرامون نماز جمعه

موضوعفقهی وسیاسی ،اجتماعی

صاحب اثرمهدی صبائی


پايان نامه

عنوانمهدویت در آثار شیخ طوسی

محل دفاعدانشگاه قرآن وحدیث

پژوهشگرمهدی صبائی