آثار طلاب و فضلای استان البرز


کتاب

عنواندرآمدی بر ارتباطات واطلاعات در اسلام»

موضوعدین ورسانه

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوان«سیر تطور فقه سیاسی شیعه»

موضوعفقه سیاسی

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوان «مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»

موضوعجامعه شناسی سیاسی

صاحب اثرکمال اکبری


مقاله

عنوان«ظرفیتهای فقه سیاسی برای نظام سازی

موضوعفقه سیاسی

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه مثنوی معنوی در4جلد

موضوعفرهنگنامه

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه کلیات شمس تبریزی در3جتد

موضوعفرهنگنامه

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه دیوان امام خمینی

موضوعفرهنگنامه وشرح و تفسیر

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه آثارنظامی گنجه ای در6جلد

موضوعفرهنگنامه

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه کلیات اقبال لاهوری

موضوعفرهنگنامه

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویژه گلشن راز

موضوعفرهنگنامه

صاحب اثرقادر فاضلی